Κανόνες διαιτησίας UNCITRAL

(με το άρθρο 1, παράγραφος 4, όπως εγκρίθηκε το 2013 και το άρθρο 1, παράγραφος 5, όπως εγκρίθηκε το 2021) Τμήμα Ι. Εισαγωγικοί κανόνες Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 1. Όταν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι οι διαφορές μεταξύ τους σε σχέση με μια καθορισμένη νομική σχέση, συμβατική ή μη, θα…