Regulamin arbitrażowy UNCITRAL

(wraz z art. 1 ust. 4 przyjętym w 2013 r. i art. 1 ust. 5 przyjętym w 2021 r.). Sekcja I. Przepisy wprowadzające Zakres zastosowania Artykuł 1 1. W przypadku, gdy strony uzgodniły, że spory między nimi w odniesieniu do określonego stosunku prawnego, umownego lub nieumownego, będą kierowane do arbitrażu…