UNCITRAL:s skiljedomsregler

UNCITRAL:s skiljedomsregler

(med artikel 1.4, såsom den antogs 2013, och artikel 1.5, såsom den antogs 2021)

Avsnitt I. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

Artikel 1

 1. Om parterna har kommit överens om att tvister mellan dem med avseende på ett visst rättsförhållande, oavsett om det är avtalsenligt eller inte, skall hänskjutas till skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler, skall sådana tvister avgöras i enlighet med dessa regler med förbehåll för sådana ändringar som parterna kan komma överens om.
 2. Parterna i ett skiljeavtal som ingåtts efter den 15 augusti 2010 ska förutsättas ha hänvisat till de regler som gäller den dag då skiljeförfarandet inleds, om inte parterna har kommit överens om att tillämpa en särskild version av reglerna. Denna presumtion gäller inte om skiljeavtalet har ingåtts genom att parterna efter den 15 augusti 2010 har accepterat ett anbud som har lämnats före den dagen.
 3. Om någon bestämmelse i dessa regler strider mot en bestämmelse i den lag som är tillämplig på skiljeförfarandet och från vilken parterna inte kan avvika, ska den bestämmelsen ha företräde.
 4. För skiljeförfarande mellan investerare och stat som inleds enligt ett fördrag om skydd för investeringar eller investerare omfattar dessa regler UNCITRAL:s regler om transparens i fördragsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat ("reglerna om transparens"), om inte annat följer av artikel 1 i reglerna om transparens.
 5. Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande i bilagan ska tillämpas på skiljeförfarandet om parterna är överens om detta.

Kallelse och beräkning av tidsperioder

Artikel 2

 1. Ett meddelande, inbegripet en underrättelse, ett meddelande eller ett förslag, får översändas med vilket kommunikationsmedel som helst som tillhandahåller eller möjliggör en registrering av översändandet.
 2. Om en adress har angetts av en part särskilt för detta ändamål eller godkänts av skiljenämnden, ska ett meddelande lämnas till den parten på den adressen, och om det lämnas på det sättet ska det anses ha mottagits. Leverans på elektronisk väg, t.ex. genom telefax eller e-post, får endast ske till en adress som har angetts eller godkänts på detta sätt.
 3. I avsaknad av sådan beteckning eller bemyndigande är ett meddelande:
  • (a) Mottaget om det fysiskt överlämnas till adressaten; eller
  • (b) anses ha mottagits om det levereras till adressatens verksamhetsställe, stadigvarande bostad eller postadress.
 4. Om leverans inte kan ske i enlighet med punkterna 2 eller 3 efter rimliga ansträngningar, skall ett meddelande anses ha mottagits om det skickas till adressatens senast kända verksamhetsställe, hemvist eller postadress med rekommenderat brev eller på något annat sätt som ger ett bevis på leverans eller leveransförsök.
 5. Ett meddelande skall anses ha mottagits den dag då det överlämnas i enlighet med punkterna 2, 3 eller 4, eller då det görs ett försök att överlämna det i enlighet med punkt 4. Ett meddelande som sänds på elektronisk väg skall anses ha mottagits den dag det sänds, med undantag för att ett meddelande om skiljeförfarande som sänds på detta sätt skall anses ha mottagits först den dag då det når adressatens elektroniska adress.
 6. Vid beräkning av en tidsperiod enligt dessa regler skall tidsperioden börja löpa dagen efter den dag då ett meddelande mottogs. Om den sista dagen i en sådan period är en officiell helgdag eller en icke-bankdag i adressatens bostad eller på adressatens verksamhetsställe, förlängs perioden till den första bankdagen som följer. Officiella helgdagar eller arbetsfria dagar som infaller under tidsperioden skall tas med i beräkningen av tidsperioden.

Meddelande om skiljeförfarande

Artikel 3

 1. Den eller de parter som påkallar skiljeförfarande (nedan kallad "käranden") skall till den eller de andra parterna (nedan kallad "svaranden") överlämna en påkallelse av skiljeförfarande.
 2. Skiljeförfarandet ska anses ha inletts den dag då påkallelseskriften mottogs av svaranden.
 3. Påkallelseskriften skall innehålla följande:
  • (a) En begäran om att tvisten skall hänskjutas till skiljeförfarande;
  • (b) Parternas namn och kontaktuppgifter;
  • (c) Identifiering av det skiljeavtal som åberopas;
  • (d) Identifiering av avtal eller annan rättshandling som tvisten uppkommer ur eller i förhållande till eller, i avsaknad av sådant avtal eller rättshandling, en kort beskrivning av det relevanta förhållandet;
  • (e) En kort beskrivning av fordran och en uppgift om det eventuella belopp som fordran avser;
  • (f) Den befrielse eller gottgörelse som begärs;
  • (g) Ett förslag till antal skiljemän, språk och plats för skiljeförfarandet, om parterna inte tidigare har kommit överens om detta.
 4. Meddelandet om skiljeförfarande får även innehålla:
  • (a) Ett förslag till utseende av en sådan tillsättningsmyndighet som avses i artikel 6.1;
  • (b) Ett förslag till utseende av en ensam skiljeman som avses i artikel 8.1;
  • (c) Underrättelse om utseende av en skiljeman som avses i artikel 9 eller 10.
 5. Skiljenämndens sammansättning får inte hindras av en tvist om huruvida påkallelseskriften är tillräcklig, utan tvisten skall slutligt avgöras av skiljenämnden.

Svar på påkallelseskriften

Artikel 4

 1. Inom 30 dagar från mottagandet av påkallelseskriften skall svaranden meddela käranden ett svar på påkallelseskriften, vilket skall innehålla:
  • (a) Namn och kontaktuppgifter för varje svarande;
  • (b) Ett svar på den information som anges i påkallelseskriften, i enlighet med artikel 3.3 (c) till (g).
 2. Svaromålet på påkallelseskriften kan även innehålla:
  • (a) En invändning om att en skiljenämnd som skall tillsättas enligt dessa regler saknar behörighet;
  • (b) Ett förslag till utseende av en sådan tillsättningsmyndighet som avses i artikel 6.1;
  • (c) Förslag till utseende av en ensam skiljeman enligt artikel 8.1;
  • (d) Underrättelse om utseende av en skiljeman som avses i artikel 9 eller 10;
  • (e) En kort beskrivning av eventuella genkäromål eller yrkanden om kvittning, inklusive, i förekommande fall, en uppgift om de belopp som är inblandade och den gottgörelse eller det rättsmedel som begärs;
  • (f) En påkallelseskrift enligt § 3 för det fall svaranden framställer ett yrkande mot en annan part i skiljeavtalet än käranden.
 3. Skiljenämndens sammansättning skall inte hindras av någon tvist om svarandens underlåtenhet att inkomma med svar på påkallelseskriften, eller ett ofullständigt eller försenat svar på påkallelseskriften, som skall avgöras slutligt av skiljenämnden.

Representation och biträde

Artikel 5

Varje part får låta sig företrädas eller biträdas av personer som parten själv väljer. Namn och adress på dessa personer skall meddelas alla parter och skiljenämnden. I meddelandet skall anges om det är fråga om ombud eller biträde. Om en person skall agera som ombud för en part, får skiljenämnden, på eget initiativ eller på begäran av en part, när som helst kräva bevis om den fullmakt som har beviljats ombudet i en form som skiljenämnden får bestämma.

Utseende och tillsättande av myndigheter

Artikel 6

 1. Om parterna inte redan har enats om valet av tillsättningsmyndighet, får en part när som helst föreslå namnet eller namnen på en eller flera institutioner eller personer, inklusive generalsekreteraren för Permanenta skiljedomstolen i Haag (nedan kallad PCA), av vilka en skulle fungera som tillsättningsmyndighet.
 2. Om alla parter inte har enats om valet av tillsättningsmyndighet inom 30 dagar efter det att alla andra parter har mottagit ett förslag i enlighet med punkt 1, får varje part begära att PCA:s generalsekreterare utser tillsättningsmyndigheten.
 3. Om det i dessa regler föreskrivs en tidsfrist inom vilken en part måste hänskjuta ett ärende till en tillsättningsmyndighet och ingen tillsättningsmyndighet har avtalats eller utsetts, skall tidsfristen upphöra att löpa från den dag då en part inleder förfarandet för att avtala om eller utse en tillsättningsmyndighet till den dag då ett sådant avtal ingås eller en sådan tillsättningsmyndighet utses.
 4. Med undantag för vad som anges i artikel 41.4 får varje part, om tillsättningsmyndigheten vägrar att agera, eller om den underlåter att utse en skiljeman inom 30 dagar efter det att den mottagit en parts begäran om detta, underlåter att agera inom någon annan tidsfrist som anges i dessa regler, eller underlåter att besluta om ett klander av en skiljeman inom rimlig tid efter det att den mottagit en parts begäran om detta, begära att PCA:s generalsekreterare utser en ställföreträdande tillsättningsmyndighet.
 5. När tillsättningsmyndigheten och PCA:s generalsekreterare utövar sina funktioner enligt dessa regler får de från varje part och skiljemännen begära den information som de anser nödvändig och de ska ge parterna och, i förekommande fall, skiljemännen möjlighet att framföra sina synpunkter på det sätt som de anser lämpligt. Alla sådana meddelanden till och från tillsättningsmyndigheten och PCA:s generalsekreterare skall av avsändaren också tillställas alla övriga parter.
 6. När tillsättningsmyndigheten anmodas att utse en skiljeman enligt artiklarna 8, 9, 10 eller 14, skall den part som framställer begäran till tillsättningsmyndigheten sända kopior av påkallelseskriften och, om en sådan finns, av varje svar på påkallelseskriften.
 7. Den utnämnande myndigheten skall ta hänsyn till sådana omständigheter som kan antas leda till att en oberoende och opartisk skiljeman utses och skall beakta lämpligheten av att utse en skiljeman med en annan nationalitet än parternas nationaliteter.

Avsnitt II. Skiljenämndens sammansättning

Antal skiljemän

Artikel 7

 1. Om parterna inte tidigare har kommit överens om antalet skiljemän och om parterna inte inom 30 dagar från det att svaranden mottog påkallelsen av skiljeförfarandet har kommit överens om att det endast skall finnas en skiljeman, skall tre skiljemän utses.
 2. Utan hinder av punkt 1 får tillsättningsmyndigheten, om ingen annan part har svarat på en parts förslag att utse en ensam skiljeman inom den tidsfrist som anges i punkt 1 och den eller de berörda parterna inte har utsett en andra skiljeman i enlighet med artikel 9 eller 10, på begäran av en part utse en ensam skiljeman enligt det förfarande som anges i artikel 8.2, om den finner att detta med hänsyn till omständigheterna i målet är mer lämpligt.

Utseende av skiljemän

Artikel 8

 1. Om parterna har kommit överens om att en ensam skiljeman ska utses och om parterna inte inom 30 dagar från det att alla övriga parter har mottagit ett förslag om att utse en ensam skiljeman har kommit överens om detta, ska en ensam skiljeman på begäran av en part utses av tillsättningsmyndigheten.
 2. Den utnämnande myndigheten ska utse den enda skiljemannen så snart som möjligt. Vid utnämningen ska tillsättningsmyndigheten använda följande förteckning, om inte parterna är överens om att förteckningen inte ska användas eller om inte tillsättningsmyndigheten efter eget gottfinnande fastställer att förteckningen inte är lämplig i det aktuella fallet:
  • (a) Tillsättningsmyndigheten skall till var och en av parterna överlämna en identisk förteckning med minst tre namn;
  • (b) Inom 15 dagar efter mottagandet av denna förteckning får varje part återlämna förteckningen till tillsättningsmyndigheten efter att ha strukit det eller de namn som den har invändningar mot och numrerat de återstående namnen på förteckningen i den ordning som den föredrar;
  • (c) Efter utgången av den ovan angivna tidsperioden skall tillsättningsmyndigheten utse den ende skiljemannen bland de namn som godkänts på de listor som återsänts till den och i enlighet med den av parterna angivna prioritetsordningen;
  • (d) Om utnämningen av någon anledning inte kan göras enligt detta förfarande, får tillsättningsmyndigheten efter eget gottfinnande utse den ende skiljemannen.

Artikel 9

 1. Om tre skiljemän skall utses, skall vardera parten utse en skiljeman. De två sålunda utsedda skiljemännen skall utse den tredje skiljemannen som skall vara ordförande i skiljenämnden.
 2. Om den andra parten inte inom 30 dagar efter mottagandet av en parts underrättelse om utseende av en skiljeman har underrättat den första parten om vilken skiljeman den har utsett, får den första parten begära att den utnämnande myndigheten utser den andra skiljemannen.
 3. Om de två skiljemännen inte inom 30 dagar efter utnämningen av den andra skiljemannen har enats om valet av ordförande, ska ordföranden utses av den utnämnande myndigheten på samma sätt som en ensam skiljeman skulle utses enligt § 8.

Artikel 10

 1. Vid tillämpningen av artikel 9.1 skall, om tre skiljemän skall utses och det finns flera parter som kärande eller svarande, de flera parterna gemensamt, antingen som kärande eller som svarande, utse en skiljeman, såvida inte parterna har kommit överens om en annan metod för att utse skiljemännen.
 2. Om parterna har kommit överens om att skiljenämnden skall bestå av ett annat antal skiljemän än en eller tre, skall skiljemännen utses i enlighet med den metod som parterna har kommit överens om.
 3. Om skiljenämnden inte har konstituerats enligt dessa regler, skall tillsättningsmyndigheten på begäran av en part konstituera skiljenämnden och får därvid återkalla redan gjorda förordnanden och utse eller på nytt utse var och en av skiljemännen samt utse en av dem till ordförande för skiljenämnden.

Upplysningar från och ifrågasättande av skiljemän

Artikel 11

När en person kontaktas i samband med att han eller hon eventuellt ska utses till skiljeman, ska han eller hon uppge alla omständigheter som kan ge upphov till berättigade tvivel om hans eller hennes opartiskhet eller oberoende. En skiljeman skall, från det att han eller hon utses och under hela skiljeförfarandet, utan dröjsmål upplysa parterna och de andra skiljemännen om sådana omständigheter, om inte skiljemannen redan har upplyst dem om dessa omständigheter.

Artikel 12

 1. En skiljeman får klandras om det finns omständigheter som ger upphov till berättigade tvivel om skiljemannens opartiskhet eller oberoende.
 2. En part får klandra en skiljeman som parten har utsett endast av skäl som parten har fått kännedom om efter det att skiljemannen utsågs.
 3. Om en skiljeman underlåter att agera eller om det är rättsligt eller faktiskt omöjligt för honom eller henne att utföra sina uppgifter, ska det förfarande för klander av en skiljeman som anges i artikel 13 tillämpas.

Artikel 13

 1. En part som avser att klandra en skiljeman ska meddela detta inom 15 dagar från det att parten underrättades om att den klandrade skiljemannen hade utsetts eller inom 15 dagar från det att parten fick kännedom om de omständigheter som anges i artiklarna 11 och 12.
 2. Klandertalan skall delges övriga parter, den klandrade skiljemannen och de övriga skiljemännen. I meddelandet om klander skall skälen för klandertalan anges.
 3. När en skiljeman har klandrats av en part, får alla parter godkänna klandertalan. Skiljemannen får också, efter klandertalan, frånträda sitt uppdrag. Detta innebär inte i något fall att grunderna för klandertalan godtas.
 4. Om alla parter inom 15 dagar från dagen för meddelandet om klander inte samtycker till klandertalan eller om den klandrade skiljemannen inte avsäger sig sitt uppdrag, får den part som har framställt klandertalan välja att fullfölja den. I så fall ska den inom 30 dagar från dagen för meddelandet om klander begära att tillsättningsmyndigheten fattar beslut om klandertalan.

Ersättande av en skiljeman

Artikel 14

 1. Om inte annat följer av punkt 2 skall, i de fall en skiljeman måste ersättas under skiljeförfarandet, en ersättare utses eller väljas enligt det förfarande som föreskrivs i artiklarna 8-11 och som var tillämpligt på utnämningen eller valet av den skiljeman som skall ersättas. Detta förfarande ska tillämpas även om en part under förfarandet för att utse den skiljeman som ska ersättas hade underlåtit att utöva sin rätt att utse eller att delta i utseendet.
 2. Om tillsättningsmyndigheten på begäran av en part finner att det med hänsyn till de särskilda omständigheterna i fallet skulle vara motiverat att en part berövas sin rätt att utse en ersättande skiljeman, får tillsättningsmyndigheten, efter att ha gett parterna och de övriga skiljemännen tillfälle att yttra sig: a) utse den ersättande skiljemannen, eller b) efter avslutad förhandling, bemyndiga de övriga skiljemännen att fortsätta med skiljeförfarandet och fatta beslut eller utdöma en skiljedom.

Upprepning av förhandlingen om en skiljeman byts ut

Artikel 15

Om en skiljeman ersätts, skall förfarandet återupptas vid den tidpunkt då den skiljeman som ersattes upphörde att fullgöra sina uppgifter, om inte skiljenämnden beslutar något annat.

Uteslutande av ansvar

Artikel 16

Med undantag för uppsåtliga fel avstår parterna, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från alla anspråk mot skiljemännen, den utnämnande myndigheten och varje person som utsetts av skiljenämnden på grund av någon handling eller underlåtenhet i samband med skiljeförfarandet.

Avsnitt III. Skiljeförfaranden

Allmänna bestämmelser

Artikel 17

 1. Om inte annat följer av dessa regler får skiljenämnden handlägga skiljeförfarandet på det sätt som den finner lämpligt, under förutsättning att parterna behandlas lika och att varje part i ett lämpligt skede av förfarandet ges en rimlig möjlighet att lägga fram sin sak. Skiljenämnden ska, när den utövar sitt utrymme för skönsmässig bedömning, genomföra förfarandet så att onödiga dröjsmål och kostnader undviks och så att parterna får en rättvis och effektiv lösning på sin tvist.
 2. Så snart det är praktiskt möjligt efter det att skiljenämnden har konstituerats och efter att ha berett parterna tillfälle att yttra sig, skall skiljenämnden fastställa en preliminär tidsplan för skiljeförfarandet. Skiljenämnden får när som helst, efter att ha berett parterna tillfälle att yttra sig, förlänga eller förkorta en tidsperiod som föreskrivs i dessa regler eller som parterna har kommit överens om.
 3. Om någon part i ett lämpligt skede av förfarandet begär det, skall skiljenämnden hålla sammanträde för bevisupptagning genom vittnen, inklusive expertvittnen, eller för muntlig förberedelse. Om en sådan begäran inte har framställts, skall skiljenämnden besluta om sådana förhandlingar skall hållas eller om förfarandet skall genomföras på grundval av handlingar och annat material.
 4. Alla meddelanden till skiljenämnden från en part skall av den parten meddelas alla övriga parter. Sådana meddelanden skall göras samtidigt, om inte annat medges av skiljenämnden om den får göra det enligt tillämplig lag.
 5. Skiljenämnden får, på begäran av en part, tillåta ƒen eller flera tredje män att ansluta sig till skiljeförfarandet som part under förutsättning att sådan person är part i skiljeavtalet, om inte skiljenämnden finner, efter att ha gett alla parter, inklusive den eller de personer som skall anslutas, tillfälle att bli hörda, att anslutning inte bör tillåtas på grund av skada för någon av dessa parter. Skiljenämnden får meddela en enda skiljedom eller flera skiljedomar avseende alla parter som är inblandade i skiljeförfarandet.

Plats för skiljeförfarandet

Artikel 18

 1. Om parterna inte tidigare har kommit överens om platsen för skiljeförfarandet, skall platsen för skiljeförfarandet bestämmas av skiljenämnden med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Skiljedomen skall anses ha meddelats på platsen för skiljeförfarandet.
 2. Skiljenämnden får sammanträda på den plats som den anser lämplig för överläggningar. Om parterna inte har kommit överens om något annat, får skiljenämnden också sammanträda på en plats som den anser lämplig för något annat ändamål, inbegripet utfrågningar.

Språk

Artikel 19

 1. Om inte parterna har kommit överens om annat, skall skiljenämnden omedelbart efter det att den har utsetts bestämma vilket eller vilka språk som skall användas i förfarandet. Detta beslut skall gälla för käromålet, svaromålet och eventuella ytterligare skriftliga inlagor och, om muntliga förhandlingar äger rum, för det eller de språk som skall användas vid sådana förhandlingar.
 2. Skiljenämnden får besluta att alla handlingar som bifogas stämningsansökan eller svaromålet och alla kompletterande handlingar eller bevis som ges in under förfarandet och som ges in på originalspråket skall åtföljas av en översättning till det eller de språk som parterna har kommit överens om eller som skiljenämnden har bestämt.

Framställande av yrkande

Artikel 20

 1. Käranden skall skriftligen meddela sitt yrkande till svaranden och till var och en av skiljemännen inom en tid som skall bestämmas av skiljenämnden. Käranden får välja att behandla sitt meddelande om skiljeförfarande som avses i artikel 3 som ett yrkande, förutsatt att meddelandet om skiljeförfarande också uppfyller kraven i punkterna 2-4 i denna artikel.
 2. Inlagan skall innehålla följande uppgifter:
  • (a) Parternas namn och kontaktuppgifter;
  • (b) En redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för yrkandet;
  • (c) De punkter som tvisten gäller;
  • (d) Den gottgörelse eller det rättsmedel som begärs;
  • (e) De rättsliga grunder eller argument som åberopas till stöd för yrkandet.
 3. En kopia av det avtal eller andra rättsliga instrument som tvisten härrör från eller står i samband med och av skiljeavtalet skall bifogas stämningsansökan.
 4. Till stämningsansökan skall såvitt möjligt fogas alla handlingar och annan bevisning som käranden åberopar eller hänvisningar till dessa.

Svaromål

Artikel 21

 1. Svaranden skall skriftligen tillställa käranden och var och en av skiljemännen svaromålet inom den tid som skiljenämnden bestämmer. Svaranden får välja att behandla sitt svar på den påkallelseskrift som avses i artikel 4 som ett svaromål, under förutsättning att svaret på påkallelseskriften också uppfyller kraven i punkt 2 i denna artikel.
 2. Svaromålet skall avse uppgifterna (b) till (e) i stämningsansökan (art. 20, para. 2). Svaromålet skall såvitt möjligt åtföljas av samtliga handlingar och annan bevisning som åberopas av svaranden eller innehålla hänvisningar till dessa.
 3. Svaranden får i svaromålet, eller i ett senare skede av skiljeförfarandet om skiljenämnden finner att dröjsmålet var motiverat med hänsyn till omständigheterna, framställa ett genkäromål eller åberopa ett yrkande för kvittning under förutsättning att skiljenämnden är behörig att pröva detta.
 4. Bestämmelserna i artikel 20.2-4 skall tillämpas på ett genkäromål, ett yrkande enligt artikel 4.2 f och ett yrkande som åberopas i kvittningssyfte.

Ändringar i käromålet eller svaromålet

Artikel 22

Under skiljeförfarandet får en part ändra eller komplettera sin talan eller sitt svaromål, inbegripet ett genkäromål eller ett yrkande om kvittning, om inte skiljenämnden anser det olämpligt att tillåta en sådan ändring eller komplettering med hänsyn till dröjsmålet med att göra den eller till skada för andra parter eller någon annan omständighet. Ett yrkande eller svaromål, inklusive ett genkäromål eller ett yrkande om kvittning, får dock inte ändras eller kompletteras på ett sådant sätt att det ändrade eller kompletterade yrkandet eller svaromålet faller utanför skiljenämndens behörighet.

Grunder för skiljenämndens behörighet

Artikel 23

 1. Skiljenämnden skall ha befogenhet att besluta om sin egen behörighet, inklusive invändningar om skiljeavtalets existens eller giltighet. I detta syfte skall en skiljeklausul som utgör en del av ett avtal behandlas som ett avtal som är oberoende av de övriga villkoren i avtalet. Ett beslut av skiljenämnden att avtalet är ogiltigt ska inte automatiskt medföra att skiljeklausulen blir ogiltig.
 2. En invändning om att skiljenämnden inte är behörig skall göras senast i svaromålet eller, beträffande ett genkäromål eller ett yrkande om kvittning, i genmälet till genkäromålet eller till yrkandet om kvittning. En part är inte förhindrad att göra en sådan invändning på grund av att han har utsett eller medverkat till att utse en skiljeman. En invändning om att skiljenämnden överskrider gränserna för sin behörighet skall göras så snart den fråga som påstås överskrida gränserna för skiljenämndens behörighet har tagits upp under skiljeförfarandet. Skiljenämnden får i båda fallen godta en senare åberopad grund om den anser att dröjsmålet är motiverat.
 3. Skiljenämnden får pröva en sådan invändning som avses i punkt 2 antingen som en preliminär fråga eller i en skiljedom i sak. Skiljenämnden får fortsätta skiljeförfarandet och meddela en skiljedom utan hinder av att dess behörighet har överklagats till domstol.

Ytterligare skriftliga uttalanden

Artikel 24

Skiljenämnden skall besluta vilka ytterligare skriftliga yttranden, utöver yrkandet och svaromålet, som skall begäras in från parterna eller som får inges av dem samt fastställa tidsfristerna för ingivande av sådana yttranden.

Tidsfrister

Artikel 25

De tidsfrister som skiljenämnden bestämmer för ingivande av skriftliga yttranden (inklusive yrkanden och svaromål) får inte överstiga 45 dagar. Skiljenämnden får dock förlänga tidsfristerna om den finner att en förlängning är motiverad.

Interimistiska åtgärder

Artikel 26

 1. Skiljenämnden får på begäran av en part besluta om interimistiska åtgärder.
 2. En interimistisk åtgärd är varje tillfällig åtgärd genom vilken skiljenämnden, vid någon tidpunkt före utfärdandet av den skiljedom genom vilken tvisten slutligt avgörs, ålägger en part, till exempel och utan begränsning, att:
  • (a) Upprätthålla eller återställa status quo i avvaktan på att tvisten avgörs;
  • (b) Vidta åtgärder som skulle förhindra, eller avstå från att vidta åtgärder som sannolikt skulle orsaka,
   • (i) aktuell eller överhängande skada eller
   • (ii) skada för själva skiljeförfarandet;
  • (c) tillhandahålla ett sätt att bevara tillgångar ur vilka en senare skiljedom kan fullgöras, eller
  • (d) bevara bevisning som kan vara relevant och väsentlig för avgörandet av tvisten.
 3. Den part som begär en interimistisk åtgärd enligt punkt 2 (a) till (c) skall göra skiljedomstolen övertygad om att:
  • (a) skada som inte i tillräcklig utsträckning kan gottgöras genom utdömande av skadestånd sannolikt kommer att uppstå om åtgärden inte vidtas, och att sådan skada väsentligt uppväger den skada som sannolikt kommer att uppstå för den part mot vilken åtgärden riktas om åtgärden beviljas; och
  • (b) Det finns en rimlig möjlighet att den begärande parten kommer att vinna framgång i sak. Bedömningen av denna möjlighet skall inte påverka skiljenämndens utrymme för skönsmässig bedömning vid ett senare avgörande.
 4. När det gäller en begäran om en interimistisk åtgärd enligt punkt 2 d skall kraven i punkt 3 a och b tillämpas endast i den utsträckning som skiljenämnden anser vara lämplig.
 5. Skiljenämnden får ändra, upphäva eller avsluta ett interimistiskt beslut som den har meddelat på ansökan av en part eller, under exceptionella omständigheter och efter att ha underrättat parterna i förväg, på eget initiativ.
 6. Skiljenämnden får kräva att den part som begär en interimistisk åtgärd tillhandahåller lämplig säkerhet i samband med åtgärden.
 7. Skiljenämnden får ålägga part att skyndsamt uppge varje väsentlig förändring av de omständigheter som låg till grund för att det interimistiska beslutet begärdes eller beviljades.
 8. Den part som har begärt en interimistisk åtgärd kan bli ansvarig för kostnader och skador som åtgärden orsakar någon part om skiljenämnden senare fastställer att åtgärden inte borde ha beviljats med hänsyn till de omständigheter som rådde då. Skiljenämnden får besluta om sådana kostnader och skadestånd när som helst under förfarandet.
 9. En begäran om interimistiska åtgärder som en part riktar till en rättslig myndighet ska inte anses vara oförenlig med avtalet om skiljeförfarande eller som ett avstående från det avtalet.

Bevis

Artikel 27

 1. Varje part skall ha bevisbördan för de faktiska omständigheter som åberopas till stöd för dess yrkande eller svaromål.
 2. Vittnen, inklusive expertvittnen, som åberopas av parterna för att inför skiljenämnden vittna i en fråga om fakta eller sakkunskap får vara vilka personer som helst, oavsett om personen i fråga är part i skiljeförfarandet eller på något sätt har anknytning till en part. Om inte skiljenämnden bestämmer annat, får vittnesmål, inklusive expertvittnen, avges skriftligen och undertecknas av dem.
 3. Skiljenämnden får när som helst under skiljeförfarandet förelägga parterna att ge in handlingar, bevis eller annan bevisning inom den tid som skiljenämnden bestämmer.
 4. Skiljenämnden skall pröva tillåtligheten, relevansen, väsentligheten och vikten av den bevisning som åberopas.

Förhör

Artikel 28

 1. Om en muntlig förhandling skall hållas, skall skiljenämnden i god tid underrätta parterna om dag, tid och plats för förhandlingen.
 2. Vittnen, inklusive expertvittnen, får höras på de villkor och förhöras på det sätt som skiljenämnden bestämmer.
 3. Förhandlingarna skall hållas inom stängda dörrar om inte parterna kommer överens om annat. Skiljenämnden får begära att ett eller flera vittnen, däribland expertvittnen, skall avgå medan andra vittnen hörs, dock att ett vittne, däribland ett expertvittne, som är part i skiljeförfarandet i princip inte skall anmodas att avgå.
 4. Skiljenämnden får besluta att vittnen, inklusive expertvittnen, ska höras med hjälp av telekommunikationsmedel som inte kräver deras fysiska närvaro vid förhandlingen (t.ex. videokonferens).

Experter utsedda av skiljenämnden

Artikel 29

 1. Efter samråd med parterna får skiljenämnden utse en eller flera oberoende experter att skriftligen rapportera till skiljenämnden i särskilda frågor som skiljenämnden bestämmer. En kopia av den sakkunniges uppdragsbeskrivning, som fastställs av skiljenämnden, skall tillställas parterna.
 2. Den sakkunnige skall, i princip innan han eller hon åtar sig uppdraget, till skiljenämnden och till parterna lämna en beskrivning av sina kvalifikationer och en försäkran om sin opartiskhet och sitt oberoende. Parterna skall inom den tid som skiljenämnden bestämmer meddela skiljenämnden om de har några invändningar mot expertens kvalifikationer, opartiskhet eller oberoende. Skiljenämnden skall skyndsamt besluta om den skall godta sådana invändningar. Efter det att en expert har utsetts får en part invända mot expertens kvalifikationer, opartiskhet eller oberoende endast om invändningen avser skäl som parten har fått kännedom om efter det att experten utsågs. Skiljenämnden skall skyndsamt besluta om eventuella åtgärder.
 3. Parterna skall ge experten all relevant information eller för hans eller hennes inspektion lägga fram alla relevanta handlingar eller varor som han eller hon kan kräva av dem. Varje tvist mellan en part och en sådan sakkunnig om relevansen av den begärda informationen eller framställningen skall hänskjutas till skiljenämnden för avgörande.
 4. När skiljenämnden har mottagit den sakkunniges rapport skall den överlämna en kopia av rapporten till parterna, som skall ges tillfälle att skriftligen yttra sig över rapporten. En part skall ha rätt att ta del av varje handling som den sakkunnige har åberopat i sitt utlåtande.
 5. På begäran av en part kan den sakkunnige, efter att ha överlämnat rapporten, höras vid en förhandling där parterna skall ha möjlighet att närvara och att förhöra den sakkunnige. Vid denna förhandling får varje part kalla sakkunniga vittnen för att vittna om de frågor som tvisten gäller. Bestämmelserna i artikel 28 skall vara tillämpliga på sådana förfaranden.

Förfallodag

Artikel 30

 1. Om, inom den tid som har bestämts i dessa regler eller av skiljenämnden, utan att ange tillräckliga skäl:
  • (a) Käranden har underlåtit att inkomma med sin ansökan, skall skiljenämnden besluta att skiljeförfarandet skall avslutas, om det inte finns kvarstående frågor som kan behöva avgöras och skiljenämnden anser det lämpligt att göra det;
  • (b) Svaranden har underlåtit att ge in sitt svar på påkallelseskriften eller sitt svaromål, skall skiljenämnden besluta att förfarandet skall fortsätta, utan att underlåtenheten i sig utgör ett erkännande av kärandens påståenden; bestämmelserna i detta stycke gäller även för en kärandes underlåtenhet att ge in ett svaromål på ett genkäromål eller på ett yrkande om kvittning.
 2. Om en part, som vederbörligen har underrättats enligt dessa regler, uteblir från en förhandling utan att ange tillräckliga skäl för detta, får skiljenämnden fullfölja skiljeförfarandet.
 3. Om en part, som skiljenämnden i vederbörlig ordning har uppmanat att ge in handlingar, bevis eller annan bevisning, underlåter att göra detta inom den fastställda tidsfristen, utan att ange tillräckliga skäl för detta, får skiljenämnden meddela skiljedom på grundval av den bevisning som den har tagit del av.

Avslutande av förhandlingar

Artikel 31

 1. Skiljenämnden får fråga parterna om de har ytterligare bevisning att åberopa, vittnen att höra eller inlagor att göra och, om så inte är fallet, förklara förhandlingen avslutad.
 2. Skiljenämnden får, om den anser det nödvändigt på grund av exceptionella omständigheter, på eget initiativ eller på begäran av en part besluta att återuppta förhandlingen när som helst innan skiljedomen meddelas.

Avstående från rätten att göra invändningar

Artikel 32

Om en part inte omedelbart invänder mot att dessa regler eller något krav i skiljeavtalet inte har följts, skall detta anses innebära att parten avstår från sin rätt att göra en sådan invändning, såvida inte parten kan visa att det under omständigheterna var berättigat att underlåta att göra invändningen.

Avsnitt IV.

Tilldelningsbesluten

Artikel 33

 1. Om det finns mer än en skiljeman, skall skiljedom eller annat beslut av skiljenämnden fattas av en majoritet av skiljemännen.
 2. När det gäller procedurfrågor får, om det inte finns någon majoritet eller om skiljenämnden tillåter det, ordföranden ensam besluta, med förbehåll för eventuell omprövning av skiljenämnden.

Skiljedomens form och verkan

Artikel 34

 1. Skiljenämnden får meddela skilda skiljedomar i olika frågor vid olika tidpunkter.
 2. Alla skiljedomar skall vara skriftliga, slutgiltiga och bindande för parterna. Parterna skall verkställa alla skiljedomar utan dröjsmål.
 3. Skiljenämnden skall ange de skäl på vilka skiljedomen grundas, om inte parterna har kommit överens om att några skäl inte skall anges.
 4. En skiljedom skall undertecknas av skiljemännen och innehålla uppgift om den dag då skiljedomen meddelades och om platsen för skiljeförfarandet. Om det finns mer än en skiljeman och någon av dem underlåter att underteckna, skall skiljedomen innehålla uppgift om skälet till den uteblivna underskriften.
 5. En skiljedom får offentliggöras med samtliga parters samtycke eller om och i den utsträckning som en part är skyldig att offentliggöra den enligt lag, för att skydda eller hävda en laglig rättighet eller i samband med ett rättsligt förfarande inför domstol eller annan behörig myndighet.
 6. Skiljenämnden skall tillställa parterna kopior av den av skiljemännen undertecknade skiljedomen.

Tillämplig lag, amiable compositeur

Artikel 35

 1. Skiljenämnden skall tillämpa de lagregler som parterna har angett som tillämpliga på tvisten i sak. Om parterna inte har angett några sådana lagregler, skall skiljenämnden tillämpa den lag som den anser vara tillämplig.
 2. Skiljenämnden skall besluta som amiable compositeur eller ex aequo et bono endast om parterna uttryckligen har bemyndigat skiljenämnden att göra det.
 3. I samtliga fall skall skiljenämnden besluta i enlighet med avtalsvillkoren, om sådana finns, och skall ta hänsyn till eventuellt handelsbruk som är tillämpligt på transaktionen.

Avräkning eller annan grund för uppsägning

Artikel 36

 1. Om parterna, innan skiljedomen meddelas, kommer överens om en förlikning i tvisten, skall skiljenämnden antingen utfärda ett beslut om avslutande av skiljeförfarandet eller, om parterna begär det och skiljenämnden godtar det, registrera förlikningen i form av en skiljedom på överenskomna villkor. Skiljenämnden är inte skyldig att ange skälen för en sådan skiljedom.
 2. Om det, innan skiljedomen meddelas, blir onödigt eller omöjligt att fortsätta skiljeförfarandet av någon anledning som inte anges i punkt 1, skall skiljenämnden underrätta parterna om sin avsikt att utfärda ett beslut om att förfarandet skall avslutas. Skiljenämnden skall ha befogenhet att utfärda ett sådant beslut om det inte finns kvarstående frågor som kan behöva avgöras och skiljenämnden anser det lämpligt att göra det.
 3. Skiljenämnden skall tillställa parterna kopior av det av skiljemännen undertecknade beslutet att avsluta skiljeförfarandet eller av skiljedomen på överenskomna villkor. Om en skiljedom på överenskomna villkor meddelas, skall bestämmelserna i artikel 34.2, 34.4 och 34.5 tillämpas.

Tolkning av skiljedomen

Artikel 37

 1. Inom 30 dagar efter mottagandet av skiljedomen får en part, efter att ha underrättat de övriga parterna, begära att skiljenämnden skall göra en tolkning av skiljedomen.
 2. Tolkningen ska lämnas skriftligen inom 45 dagar från mottagandet av begäran. Tolkningen skall utgöra en del av skiljedomen och bestämmelserna i artikel 34 punkterna 2-6 skall tillämpas. Rättelse av skiljedomen Artikel 38
 3. Inom 30 dagar efter mottagandet av skiljedomen får en part, efter att ha underrättat de övriga parterna, begära att skiljenämnden i skiljedomen rättar ett räknefel, ett skrivfel eller ett tryckfel eller ett fel eller en försummelse av liknande beskaffenhet. Om skiljenämnden anser att begäran är befogad, skall den göra rättelsen inom 45 dagar från mottagandet av begäran.
 4. Skiljenämnden får inom 30 dagar från det att skiljedomen meddelades göra sådana rättelser på eget initiativ.
 5. Sådana rättelser skall vara skriftliga och skall utgöra en del av skiljedomen. Bestämmelserna i artikel 34.2 - 34.6 skall tillämpas.

Ytterligare skiljedom

Artikel 39

 1. Inom 30 dagar efter mottagandet av beslutet om avslutande eller skiljedomen får en part, efter att ha underrättat de andra parterna, begära att skiljenämnden meddelar en skiljedom eller en tilläggsskiljedom avseende yrkanden som framställts i skiljeförfarandet men som inte avgjorts av skiljenämnden.
 2. Om skiljenämnden anser att begäran om skiljedom eller tilläggsskiljedom är berättigad, skall den meddela eller fullfölja skiljedomen inom 60 dagar från mottagandet av begäran. Skiljenämnden får vid behov förlänga den tid inom vilken den skall meddela skiljedomen.
 3. När en sådan skiljedom eller tilläggsskiljedom meddelas, skall bestämmelserna i artikel 34 punkterna 2-6 tillämpas.

Definition av kostnader

Artikel 40

 1. Skiljenämnden skall fastställa kostnaderna för skiljeförfarandet i den slutliga skiljedomen och, om den finner det lämpligt, i ett annat beslut.
 2. Begreppet "kostnader" omfattar endast:
  • (a) Skiljenämndens arvode som skall anges särskilt för varje skiljeman och som skall fastställas av skiljenämnden själv i enlighet med § 41;
  • (b) Skäliga resekostnader och andra kostnader som skiljemännen ådragit sig;
  • (c) Skäliga kostnader för sakkunnig rådgivning och annat biträde som skiljenämnden behöver;
  • (d) Skäliga resekostnader och andra kostnader för vittnen i den utsträckning sådana kostnader godkänns av skiljenämnden;
  • (e) Parternas rättegångskostnader och andra kostnader i samband med skiljeförfarandet i den mån skiljenämnden finner att sådana kostnader är skäliga;
  • (f) eventuella arvoden och kostnader för tillsättningsmyndigheten samt arvoden och kostnader för PCA:s generalsekreterare.
 3. I fråga om tolkning, rättelse eller komplettering av en skiljedom enligt artiklarna 37-39 får skiljenämnden ta ut de kostnader som avses i punkt 2 b-f, men inga ytterligare avgifter.

Arvoden och kostnadsersättning till skiljemän

Artikel 41

 1. Skiljemännens arvoden och kostnadsersättningar skall vara skäliga med hänsyn till det omtvistade beloppet, ärendets komplexitet, den tid som skiljemännen har använt och alla andra relevanta omständigheter i ärendet.
 2. Om det finns en tillsättningsmyndighet och den tillämpar eller har uppgett att den kommer att tillämpa en taxa eller särskild metod för att fastställa arvoden till skiljemän i internationella mål, ska skiljenämnden när den fastställer sina arvoden ta hänsyn till den taxan eller metoden i den utsträckning som den anser vara lämplig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
 3. Skiljenämnden skall snarast efter sitt tillsättande underrätta parterna om hur den avser att fastställa sina arvoden och kostnader, inklusive de taxor som den avser att tillämpa. Inom 15 dagar från mottagandet av detta förslag får varje part hänskjuta förslaget till tillsättningsmyndigheten för granskning. Om tillsättningsmyndigheten inom 45 dagar från mottagandet av ett sådant hänskjutande finner att skiljenämndens förslag inte är förenligt med punkt 1, skall den göra nödvändiga justeringar av förslaget, vilka skall vara bindande för skiljenämnden.
  • (a) När skiljenämnden underrättar parterna om de arvoden och kostnader som har fastställts enligt § 40 andra stycket (a) och (b), skall den också förklara på vilket sätt de motsvarande beloppen har beräknats;
  • (b) Inom 15 dagar från mottagandet av skiljenämndens beslut om arvoden och kostnader får varje part hänskjuta beslutet till den utnämnande myndigheten för prövning. Om ingen tillsättningsmyndighet har avtalats eller utsetts, eller om tillsättningsmyndigheten underlåter att agera inom den tid som anges i dessa regler, ska prövningen göras av PCA:s generalsekreterare;
  • (c) Om tillsättningsmyndigheten eller PCA:s generalsekreterare finner att skiljenämndens beslut inte överensstämmer med skiljenämndens förslag (och eventuella justeringar av detta) enligt punkt 3 eller på annat sätt är uppenbart orimligt, ska den inom 45 dagar från mottagandet av ett sådant hänskjutande göra de justeringar av skiljenämndens beslut som är nödvändiga för att uppfylla kriterierna i punkt 1. Sådana justeringar skall vara bindande för skiljenämnden;
  • (d) Sådana justeringar skall antingen tas in av skiljenämnden i skiljedomen eller, om skiljedomen redan har meddelats, genomföras genom en rättelse av skiljedomen, på vilken förfarandet i artikel 38.3 skall tillämpas.
 4. Under hela förfarandet enligt punkterna 3 och 4 skall skiljenämnden fullfölja skiljeförfarandet i enlighet med artikel 17.1.
 5. Ett hänskjutande enligt punkt 4 skall inte påverka något annat avgörande i skiljedomen än skiljenämndens arvode och kostnader; det skall inte heller fördröja erkännandet och verkställigheten av alla andra delar av skiljedomen än de som avser fastställandet av skiljenämndens arvode och kostnader.

Fördelning av kostnader

Artikel 42

 1. Kostnaderna för skiljeförfarandet skall i princip bäras av den eller de parter som förlorar målet. Skiljenämnden får dock fördela var och en av dessa kostnader mellan parterna om den finner att fördelningen är skälig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
 2. Skiljenämnden skall i den slutliga skiljedomen eller, om den finner det lämpligt, i någon annan skiljedom fastställa det belopp som en part kan bli skyldig att betala till en annan part till följd av beslutet om fördelning av kostnaderna.

Deposition av kostnader

Artikel 43

 1. Skiljenämnden får, när den inrättas, begära att parterna deponerar ett lika stort belopp som förskott för de kostnader som avses i artikel 40.2 a-c.
 2. Under handläggningen av skiljeförfarandet får skiljenämnden begära ytterligare depositioner från parterna.
 3. Om en tillsättningsmyndighet har avtalats eller utsetts, och om en part begär det och tillsättningsmyndigheten samtycker till att utföra uppgiften, skall skiljenämnden fastställa storleken av eventuella depositioner eller kompletterande depositioner först efter samråd med tillsättningsmyndigheten, som får lämna de synpunkter till skiljenämnden som den anser lämpliga beträffande storleken av sådana depositioner och kompletterande depositioner.
 4. Om de begärda depositionerna inte betalas i sin helhet inom 30 dagar från det att begäran mottogs, skall skiljenämnden underrätta parterna om detta, så att en eller flera av dem kan göra den begärda betalningen. Om sådan betalning inte sker, får skiljenämnden besluta att skiljeförfarandet skall avbrytas eller avslutas.
 5. När ett beslut om avslutande av skiljeförfarandet eller en slutlig skiljedom har meddelats, skall skiljenämnden redovisa för parterna vilka depositioner som har mottagits och återlämna eventuella outnyttjade medel till parterna.